Cine suntem?

SC APK Art Panel SRL, având sediul în Lt. Nicolae Catanescu 3, mun. Suceava, jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/686/2021, având CUI RO44044378, este operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către APK Art Panel SRL numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numit în continuare GDPR.

Adresa site-ului nostru web este: https://aapanel.ro.

Comentarii

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 679/2016:

 1. Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 4. Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 5. Persoană împuternicită de operator  înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 6. Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 7. Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

APK Art Panel SRL prelucrează datele personale colectate exclusiv în temeiul şi cu scopul ofertării produselor comercializate, încheierii contractelor de colaborare și pentru asigurarea comunicării cu beneficiarul produselor livrate.

Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

 1. dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,
 2. dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal,
 3. dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor,
 4. dreptul la restricționarea prelucrării,
 5. dreptul la portabilitatea datelor,
 6. dreptul la opoziție și de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
 7. dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. 

Cu cine partajăm datele tale

APK Art Panel SRL NU VA FURNIZA datele dumneavoastră cu caracter personal ALTOR COMPANII.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest site web, poți cere să primești un fișier de export cu datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ și toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

APK Art Panel SRL va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Confidențialitate a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare.

Mai mult, APK Art Panel SRL se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

 

Sesizări

În cazul în care consideraţi că drepturile nu v-au fost respectate sau că folosim datele dvs. personale în mod abuziv, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București
Telefon: +4 0318 059 211 sau +4 0318 059 212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: www.dataprotection.ro

Vreau o ofertă!

Cere o oferă iar noi te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Vei putea beneficia de o ofertă personalizată!