CONTRACT COMERCIAL DE VÂNZARE — CUMPĂRARE

  1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este Încheiat între: S.C. APK ART PANEL S.R.L., cu datele de identificare imprimate pe factura fiscală, denumită în continuare VÂNZĂTOR şi societatea comercială / persoana fizică sau juridică care cumpără produsele / serviciile înscrise pe factură (recto), identificată cu datele de pe aceasta şi denumită în continuare CUMPĂRĂTOR.

1.1. Obiectul contractului

Vânzătorul pune la dispozitia cumpărătorului intreaga gamd de produse destinate vânzării, conform listei de preț sau ofertei, în cazul în care produsele nu fac parte din portofoliul curent, iar cumpărătorul se obligă să cumpere și să plătească mărfurile facturate conform condițiilor menționate în prezentul contract și în anexele acestuia sau în oferta personalizată.

1.2. Produse

Mărfurile supuse comercializării prin relația de vânzare – cumpărare prevăzută în prezentul contract se referă la materiale de construcții și alte produse adiacente.

1.3. Transport și livrare

Vânzătorul asigură livrarea produselor la adresa indicată de cumpărător contra cost suportat de către cumparător în limita tonajului și încondițiile de access rutier nerestricționat în urma aprobării ofertei de transport.

1.3.1. În cazul în care valoarea mărfii de livrat depășește 20.000 RON + TVA/ la punctul de livrare indicat și mașina de distribuție are acces fără limita de tonaj sau permise de acces speciale, marfa se transportă  gratuit la adresa indicată de către cumpărător.

1.3.2. În cazul în care, pentru a ajunge la destinația cumpărătorului, sunt necesare diferite autorizații (autorizații speciale de transport, autorizații, de depășire a greutății, etc.), procurarea acestora cade în sarcina Cumpărătorului și acest lucru va fi anunțat la transmiterea comenzii. Incapacitatea de livrare datorată de restricții rutiere nu va fi considerată întârziere de livrare. Vânzătorul poate solicita decontarea cheltuielilor de transport aferente comenzii nelivrate din vina Cumpărătorului;

1.3.3. În cazul în care din vina Cumpărătorului se solicită o nouă livrare (de ex.: comandă greșită), cheltuielile de transport pentru reluarea comenzii sunt suportate de către acesta.

1.4 Transmiterea comenzilor

Pentru a putea achiziționa produsele din lista sau oferta de preț, cumpărătorul va completa toate rubricile Formularului de Comandă sau îl va asista pe reprezentantul Vânzătorului să completeze datele corecte. Comanda va fi transmisă prin email la adresele de contact indicate. Cumpărătorul poate opta și pentru a telefona la numărul indicat de agentul zonal/serviciul vânzări, unde va comanda produsele dorite, menționând exact numele, funcția și numărul de telefon al celui care comandă, denumirea și codul produsului, cantitatea dorită și adresa exactă la care se dorește livrarea produselor comandate, numele și numărul de telefon al persoanei de contact de la adresa de destinație, dar comanda transmisa de către acesta către sediul Vânzătorului va fi considerate acceptată dacă adresa sa este inclusă în emailul de corespondență. Transmiterea unei comenzi eronate, urmate de retur de marfă va atrage obligativitatea transmiterii tuturor comenzilor ÎN SCRIS – cu semnătura și ștampila CUMPĂRĂTORULUI.

1.4.1. Pentru stabilirea cantităților de marfă dintr-un sortiment, cumpărătorul va avea în vedere numărul de produse conținut într-un ambalaj, cantitate specificată de altfel și în Oferta de prețuri. Vânzătorul nu desface ambalajul original al produselor dacă acest lucru va duce la diminuarea securității produsului ambalat.  Produsele cu ambalaj deschis nu pot fi returnate dacă nu există un defect calitativ.

1.4.2. Nu vor fi luate în considerare comenzile telefonice sau cele scrise, transmise de către cumpărător fără respectarea art.1.4. alineat 1.

1.4.3. Comanda va fi onorată de vânzător numai în cazul în care toate detaliile sunt menționate clar, conform indicațiilor de la art. .4., primul aliniat, în cazul în care adresa de destinație aparține unei alte firme sau nu este sediul social/ punct de lucru curent, se va indica în mod explicit delegatul care va face recepția – nume , prenume , date Cl , iar actele de livrare / recepție a produselor vor fi semnate de către această terță firmă/persoana cu datele menționate. Răspunderea plății și a celorlalte obligații asumate prin contract rămân în sarcina cumpărătorului și nu se acceptă reclamații ulterioare, recepția mărfii fiind în sarcina delegatului.

1.5. Livrarea produselor ,

1.5.1. În cazul livrării la adresa din contract sau punct de lucru, cumpărătorul sau împuternicitul acestuia confirmă preluarea mărfurilor prin semnarea și ștampilarea documentelor de insoțire a mărfii, cu eventualele însemnări necesare cu privire la livrare. Nu se acceptă reclamații ulterioare cu referire la cantitățile livrate, recepția făcându-se la descărcare prin numărare;

1.5.2. Mărfurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente: Aviz de însoțire a Mărfii și / sau Factură Proformă sau Factură Fiscală, etc, din care cel puțin un exemplar semnat și ștampilat va fi înapoiat vânzătorului sau expediat acestuia în maxim 24 de ore de la livrare pe email.

1.6. Recepția și acceptarea mărfurilor

1.6.1. Recepția mărfurilor se face de către reprezentanții părților, Cumpărător, respectiv delegat

Vânzător, care vor asista la descărcarea produselor din mijlocul de transport.

1.6.2. Reprezentantul cumpărătorului are obligația de a semna documentele de însoțire marfă.

În cazul în care, datorită neglijenței, nu se semnează documentele de însoțire a mărfii, acestea se vor considera îndeplinite, respectiv acceptate tacit, dacă în termen de 24 de ore de la recepție cumpărătorul nu face refuz scris expres, motivat și expediat pe email confirmat ulterior de către

Vânzător.

1.6.3. La locul și data prevăzute pentru livrarea mărfurilor, riscurile se transferă cumpărătorului, însă dreptul de proprietate asupra produselor se transferă cumpărătorului, numai după achitarea integrală de către cumpărător a contravalorii produselor livrate, inclusiv a penalităților de întârziere (dacă este cazul), chiar dacă produsele respective au fost revândute sau puse în operă.

1.6.4.  Prin semnarea documentelor de transport marfă (Aviz de insoțre a Mărfii sau Factura

Proformă sau Proces verbal de Recepție Marfă, etc.) sau a altor documente de recepție a bunurilor livrate de vânzător, atât la sediul cumpărătorului, cât și la alte adrese/destinații marcate de cumpărător în comandă, cumpărătorul își asumă obligația de plată a facturilor fiscal întocmite pentru marfa respectivă. În concluzie, semnarea documentelor mai sus menționate echivalează cu acceptarea facturilor fiscale emise în baza acelor documente.

1.6.5. Refuzul recepției unor mărfuri nu-l scutește pe cumpărător de obligația de a plăti mărfurile pe care nu le refuză sau de a executa și celelalte obligații contractuale.

1.6.6. La cererea expresă a cumpărătorului în condițiile în care nu există abateri de calitate ci din rațiuni de comandă greșită sau anularea comenzii de către Cumpărător, vânzătorul poate accepta returul mărfurilor livrate, cu o deducere de 20 % din prețul inițial, această reducere urmând a fi facturată ca și cheltuieli de transport și manipulare aferente livrării inițiale. Aceste cheltuieli după deducerea din factura de retur pot fi scăzute din plățile care au fost efectuate sau completate pe biletul la ordin garanție ca restanțe de plată.

1.7. Reclamații

Cumpărătorul are dreptul să reclame abaterile cantitative doar în momentul descărcării mărfurilor iar abaterile calitative și defecțiuni ale produselor, determinate de vicii ascunse sau alte cause generate din neglijența vânzătorului, se vor accepta în termen de 2 zile de la preluarea mărfii dacă se vor face în scris și se va completa un proces verbal în prezența unui delegat al Vânzătorului.

1.7.1. Reclamațiile vor fi făcute în scris în termen de 2 zile lucrătoare de la preluarea mărfii de către cumpărător și vor cuprinde în mod obligatoriu, următoarele: obiectul reclamației; data la care marfa respectivă a fost recepționată; nr. transportului sau al camionului; nr. și data documentelor de transport a mărfii; termenul la care a fost formulată reclamația; dovezile abaterilor reclamate; metoda de verificare ce trebuie folosită; cauzele care sunt determinante pentru refuzul mărfii.

1.7.2. Reclamațiile vor fi însoțite de imagini (poze) clare, din care să reiasă obiectul reclamației și se vor transmite pe email sau whatssapp către reprezentantul Vânzătorului.

1.7.3. Toate reclamațiile vor fi verificate, la fața locului, de către reprezentantul vânzătorului, returul făcut anterior acceptării acestuia fiind considerat nejustificat, contravaloarea transportului fiind suportată de client, la o valoare minimă de transport facturat de 800 Ron + TVA sau contravaloarea cursei daca aceasta este mai mare de 1000 de Ron.

GARANȚII

2.l. Vânzătorul garantează că mărfurile care fac obiectul prezentului contract sunt în concordanță cu standardele de calitate în vigoare și garantează contra evicțiunii și a viciilor ascunse ale mărfurilor.

2.2.Vânzătorul acceptă returnarea și revizuirea actelor însoțitoare ale mărfurilor necorespunzătoare calitativ, în cazul sesizării din partea cumpărătorului în maxim 48 ore de la sosirea mărfurilor la acesta, în baza unui proces verbal întocmit de față cu delegatul vânzătorului și semnat de ambele părți. Mărfurile returnate trebuie să fie în ambalajele originale, și nu conțin urme de distrugere, manipulare, depozitare, întreținere sau utilizare neconformă.

2.3. Rezolvarea tuturor problemelor de garanție se va efectua la sediul vânzătorului. Garanția bunurilor este valabilă numai în cazul manipulării, depozitării, întreținerii și utilizării acestora în condițiile recomandate de vânzător. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru defectele produse de o terță parte (producător, furnizor, transportator). Constatarea tehnică a oricărei defecțiuni, neconformități reclamate, cade în competența exclusivă a specialiștilor vânzătorului.

2.4. În cazul în care specialiștii vânzătorului constată că defecțiunile sau neconformitățile sunt datorate manipulării, depozitării, întreținerii sau utilizării necorespunzdtoare de către cumpărător bunurile / mărfurile nu vor fi acceptate la retur, cumpărătorul având obligația de a le plăti. Defectele care apar de la transport trebuie semnalate imediat reprezentantului zonal sau personalului de la relații clienți .

2.5. Termenul de reclamație pentru viciile de fabricație in cazul acestor produse este de 48 ore, de la data cumpărării / livrării. Lipsa obiecțiunilor cumpărătorului cu privire la calitatea produselor din respectiva factură în termen de 2 zile reprezintă acceptarea definitivă a acesteia.

3.1. Preturile produselor / serviciilor care fac obiectul prezentului contract sunt cele înscrise pe factură (recto), fiind exprimate în lei, iar valoarea contractului este dată de suma totală de plată care apare în partea de jos a facturii.

3.2. Plata se face prin următoarele modalități: numerar, ordin de plată, conform înțelegerii părților și la termenele stabilite, aşa cum apar specificate acestea pe factură (recto).

3.3. Prin semnarea facturii, CUMPĂRĂTORUL și-a dat acordul fără rezerve asupra prețurilor, condițiilor și termenelor de plată.

3.4. În cazul în care CUMPĂRĂTORUL nu efectuează plățile la termenele prevăzute în facturi, acesta se obligă să achite VÂNZĂTORULUI penalități de întârziere de 0,5% din valoarea neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, fără a fi nevoie de preaviz. Cuantumul penalităților poate depăși valoarea debitului restant.

3.5. Vânzătorul păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor facturate până în momentul achitării integrale a prețului acestora de către cumpărător.

3.6. Contractul comercial urmat de plata unui avans constituie comandă fermă. Contravaloarea avansului nu se returnează în cazul în care clientul renunță la comandă. Returnarea avansului se face ca urmare a rezilierii contractului, aceasta făcându-se doar cu voința ambelor părți.

Atunci când factura este semnată de împuternicitul / delegatul CUMPĂRĂTORULUI, acesta are obligația de a aduce de îndată la cunoștință reprezentantului legal clauzele prezentului contract.

Pârțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau care rezultă din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

8.1. Prezentul contract comercial de vânzare-cumpărare a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară, având valabilitatea egală și aceeași putere juridică. Forța majoră, așa cum este definită de lege, exonerează pârțile de răspunderile ce le revin conform prezentului contract, pe durata evenimentului de forță majoră.

8.2. Dacă între părți a fost încheiat un alt contract care conține clauze specifice, are prioritate acel contract. Semnarea facturii (recto) reprezintă acceptarea în totalitate a prezentului contract.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta se certifică faptul că produsele livrate conform prezentei facturi sunt corespunzătoare din punct de vedere calitativ și tehnic fiind în conformitate cu standardul de fabricație.

CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Semnarea facturii reprezintă consimțământul în mod expres și neechivoc ca SC APK ART PANEL SRL, în calitate de Operator de date cu caracter personal, să poată efectua cu datele personale următoarele operațiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, consultare/verificare în scopul menționat, punere la dispoziție către împuterniciți și subîmputerniciți ai acestora, stocare, ștergere. 

Datele cu caracter personal se referă la: nume prenume, număr telefon fix/mobil, adresă email, data nașterii/vârsta, județ/oraș, pentru operațiuni de primire oferte comerciale, evenimente de marketing, lansări de produse, oferte de fidelizare, oferte de finanțare, noutăți și în vederea efectuării de studii de marketing și satisfacție client.

Durata de prelucrare a datelor este de 5 ani de la momentul acordării. Consimțământul poate fi retras printr-o solicitare la adresa de email: contact@aapanel.ro .